Reklamační řád

Kurzy pro veřejnost

GARANCE HODIN NA ZKOUŠKU

V případě zrušení účasti v kurzu po první lekci je kurzovné vráceno v plné výši.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Pro všechny kurzy platí následující stornopodmínky: pokud se z kurzu odhlásíte ještě v jeho první polovině (resp. první polovině každého pololetí), činí stornopoplatek 50 % z ceny kurzovného po odečtu již odučených hodin. Pokud se z kurzu odhlásíte v jeho druhé polovině (resp. druhé polovině každého pololetí), tj. po odučení 50 % výukových hodin se kurzovné již nevrací.

V případě zvýhodněných balíčků „kurz+zkouška“, platí že, pokud se nepřihlásíte k dané zkoušce 1 rok po ukončení přípravného kurzu, bude Vám vrácena částka v hodnotě zkoušky ponížena o stornopoplatek ve výši Kč 1000,-. Zrušení účasti v průběhu konání  přípravného kurzu se řídí běžnými stornovacími podmínkami, které se vztahují pouze na část kurzovného nikoliv na hodnotu samotné zkoušky.

ODHLÁŠENÍ

Za zameškané hodiny výuky posluchačem se kurzovné nevrací. Nepravidelná účast nebo delší nepřítomnost neplatí jako odhlášení.

V případě, že již nechcete pokračovat ve studiu na naší jazykové škole a dosud jste neuhradili kurzovné na další pololetí, zrušte prosím Vaši účast v kurzu telefonicky, emailem nebo osobně v kanceláři naší jazykové školy. Pokud jste již kurzovné zaplatili, vyplňte v kanceláři školy písemnou Žádost o vrácení kurzovného. Kurzovné Vám bude, po odečtení stornopoplatků (viz. výše), vráceno do 14-ti kalendářních dnů ode dne podání písemné žádosti.

Žádat o vrácení kurzovného lze pouze na základě písemné žádosti, formulář si může posluchač vyzvednout v kanceláři školy.

Při ukončení účasti v kurzu ze závažných zdravotních důvodů je žadateli na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení vrácena celá částka po odečtu již odučených hodin. Zdravotními důvody se rozumí pracovní neschopnost nebo hospitalizace delší než 2 týdny, popřípadě takové, které by bránili posluchači v návštěvě kurzu (karanténa, zlomeniny, infekční choroby aj.).

Pomaturitní studium

STORNOVACÍ PODMÍNKY

V případě zrušení účasti v kurzu z důvodu přijetí ke studiu na vysokou školu nebo nesložení státní maturity, nebude storno poplatek studentovi účtován. Prokazatelný doklad je nutné písemně doložit.

Při zrušení účasti v kurzu z jiných důvodů bude kurzovné vráceno po odečtu smluvních stornopoplatků.

Nepravidelná účast nebo delší nepřítomnost neplatí jako odhlášení. Za den zrušení účasti je považován den, kdy student podá písemnou žádost osobně v kanceláři školy. Tuto skutečnost je student povinen neprodleně hlásit své pojišťovně. Při zrušení studia ze závažných zdravotních důvodů (hospitalizace delší než 8 týdnů) je vráceno kurzovné v plné výši po odečtu odučených hodin.                  

Individuální výuka

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Dodavatel je oprávněn dát výpověď s účinností od jejího doručení druhé smluvní straně pro případ porušení povinnosti stanovené touto smlouvou. Smluvní vztah lze ukončit také dohodou smluvních stran.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.