Reklamační řád

Kurzy pro veřejnost

GARANCE HODIN NA ZKOUŠKU

V případě zrušení účasti v kurzu po první lekci je kurzovné vráceno v plné výši.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

Pro všechny kurzy platí následující stornopodmínky: pokud se z kurzu odhlásíte ještě v jeho první polovině (resp. první polovině každého pololetí), činí stornopoplatek 50 % z ceny kurzovného po odečtu již odučených hodin. Pokud se z kurzu odhlásíte v jeho druhé polovině (resp. druhé polovině každého pololetí), tj. po odučení 50 % výukových hodin se kurzovné již nevrací.

ODHLÁŠENÍ

Za zameškané hodiny výuky posluchačem se kurzovné nevrací. Nepravidelná účast nebo delší nepřítomnost neplatí jako odhlášení.

V případě, že již nechcete pokračovat ve studiu na naší jazykové škole a dosud jste neuhradili kurzovné na další pololetí, zrušte prosím Vaši účast v kurzu telefonicky, emailem nebo osobně v kanceláři naší jazykové školy. Pokud jste již kurzovné zaplatili, vyplňte v kanceláři školy písemnou Žádost o vrácení kurzovného. Kurzovné Vám bude, po odečtení stornopoplatků (viz. výše), vráceno do 14-ti kalendářních dnů ode dne podání písemné žádosti.

Žádat o vrácení kurzovného lze pouze na základě písemné žádosti, formulář si může posluchač vyzvednout v kanceláři školy.

Při ukončení účasti v kurzu ze závažných zdravotních důvodů je žadateli na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení vrácena celá částka po odečtu již odučených hodin. Zdravotními důvody se rozumí pracovní neschopnost nebo hospitalizace delší než 2 týdny, popřípadě takové, které by bránili posluchači v návštěvě kurzu (karanténa, zlomeniny, infekční choroby aj.).

Pomaturitní studium

STORNOVACÍ PODMÍNKY

V případě zrušení účasti v kurzu z důvodu přijetí ke studiu na vysokou školu nebo nesložení státní maturity, nebude storno poplatek studentovi účtován. Prokazatelný doklad je nutné písemně doložit.

Při zrušení účasti v kurzu z jiných důvodů bude kurzovné vráceno po odečtu smluvních stornopoplatků.

Nepravidelná účast nebo delší nepřítomnost neplatí jako odhlášení. Za den zrušení účasti je považován den, kdy student podá písemnou žádost osobně v kanceláři školy. Tuto skutečnost je student povinen neprodleně hlásit své pojišťovně. Při zrušení studia ze závažných zdravotních důvodů (hospitalizace delší než 8 týdnů) je vráceno kurzovné v plné výši po odečtu odučených hodin.                  

Individuální výuka

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu určitou či neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Dodavatel je oprávněn dát výpověď s účinností od jejího doručení druhé smluvní straně pro případ porušení povinnosti stanovené touto smlouvou. Smluvní vztah lze ukončit také dohodou smluvních stran.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.